Ordonanta de urgenta nr. 86 (r1) din 08/11/2006

Ordonanta de urgenta nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa


___________
Text actualizat la data de 01.02.2014. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Legea nr. 187/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 12/11/2012.
- Legea nr. 222/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 796 din 27/11/2012.
- Legea nr. 149/2013 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 09/05/2013.
- Legea nr. 255/2013 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 14/08/2013.
- O.U.G. nr. 91/2013 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 04/10/2013.
- Decizia nr. 447/2013 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 01/11/2013.

___________
Pus in aplicare prin:
- Regulamentul publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 01/02/2007.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Procedurile de insolventa, procedurile de lichidare voluntara, precum i procedurile de prevenire a insolventei prevazute de lege, inclusiv masurile de supraveghere financiara ori de administrare speciala, sunt conduse de practicieni in insolventa compatibili.

Art. 11. - Practicienii in insolventa compatibili, autorizati in conditiile legii, pot indeplini, pe tot teritoriul României, calitatea de administrator judiciar, lichidator, conciliator, precum i orice alta calitate prevazuta de lege. indeplinirea acestor calitati se face prin preluarea functiei i exercitarea atributiilor specifice in conditiile legii i ale actului de numire ori a hotarârii de desemnare.

___________

Art. 11. - a fost introdus prin punctul 1. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

Art. 2. - Administratorul judiciar este practicianul in insolventa compatibil, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atributiile prevazute de lege sau stabilite de instanta de judecata, in procedura insolventei, in perioada de observatie i pe durata procedurii de reorganizare.

Art. 3. - Lichidatorul este practicianul in insolventa compatibil, autorizat in conditiile legii, desemnat sa conduca activitatea debitorului in cadrul procedurii de faliment atât in procedura generala, cât i in procedura simplificata, i sa exercite atributiile prevazute de lege sau pe cele stabilite de instanta de judecata.

___________

Art. 3. a fost derogat prin alineatul (1) din Lege nr. 503/2004 incepând cu 12.05.2013.

Art. 31. - Conciliatorul este practicianul in insolventa compatibil, autorizat desemnat sa exercite atributiile prevazute de lege sau cele stabilite de instanta de judecata, in cadrul procedurii de concordat preventiv.

___________

Art. 31. - a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

Art. 32. - Mandatarul ad-hoc este practicianul in insolventa compatibil, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atributiile prevazute de lege sau cele stabilite de instanta de judecata, in cadrul mandatului ad-hoc.

___________

Art. 32. - a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

CAPITOLUL II
Forme de exercitare a profesiei

Art. 4. - (1) Practicienii in insolventa compatibili ii pot exercita profesia in cabinete individuale, societati profesionale cu raspundere limitata (SPRL) i intreprinderi unipersonale cu raspundere limitata sau pot avea calitatea de colaboratori ori angajati ai uneia dintre formele de exercitare a profesiei.

(2) Un practician in insolventa compatibil ii poate exercita activitatea intr-o singura forma de organizare a profesiei i va putea avea calitatea de asociat intr-o singura societate profesionala sau intreprindere profesionala unipersonala, cu exceptia constituirii de filiale ale societatii profesionale cu raspundere limitata (SPRL), in care este partener.

(3) Practicienii in insolventa cu studii juridice beneficiaza de vechime in specialitate.

___________

Art. 4. - a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

SECtIUNEA 1

Art. 5. - (1) Cabinetul individual se constituie pe baza deciziei practicianului in insolventa compatibil i se inregistreaza in Registrul formelor de organizare.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(2) Bunurile constituite de practicianul in insolventa ca aport la cabinetul sau se supun regulilor patrimoniului profesional de afectatiune.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia, prin contract in scopul exercitarii in comun a profesiei. Cabinetele asociate sunt supuse inregistrarii in Registrul formelor de organizare. Drepturile i obligatiile practicienilor in insolventa, titulari ai unor cabinete asociate, ii pastreaza caracterul personal i independent i nu pot fi cedate. in mod corespunzator, cabinetele individuale se pot asocia i cu societatile profesionale.

Art. 6. - (1) Cabinetul individual ii constituie patrimoniul initial din aporturile titularului. Patrimoniul cabinetului individual este afectat exclusiv activitatii profesionale i are regimul patrimoniului profesional de afectatiune.

(2) Patrimoniul profesional de afectatiune reprezinta totalitatea bunurilor, drepturilor i obligatiilor practicianului in insolventa afectate scopului exercitarii profesiei sale, constituite ca o fractiune distincta a patrimoniului practicianului, separata de gajul general al creditorilor personali ai acestuia.

(3) Creditorii ale caror creante sunt nascute din activitatea profesionala a practicianului in insolventa care are ca forma de exercitare a profesiei cabinetul individual vor urmari bunurile aflate in patrimoniul de afectatiune. Doar in masura in care aceste bunuri nu sunt suficiente pot fi urmarite i celelalte bunuri aflate in proprietatea practicianului in insolventa.

SECtIUNEA a 2-a

Art. 7. - (1) Societatea profesionala cu raspundere limitata, denumita in continuare SPRL, se constituie prin contract de societate, prin asocierea practicienilor in insolventa compatibili.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(2) Aportul social al asociatilor poate fi in numerar, in natura i in industrie.

(3) Aportul in industrie consta in activitatea profesionala a practicianului in insolventa asociat.

(4) Contractul de societate este supus inregistrarii in Registrul formelor de organizare, tinut de Secretariatul general al UNPIR.

(5) SPRL este titulara a unui patrimoniu propriu. Obligatiile i raspunderea SPRL sunt garantate cu patrimoniul propriu. Asociatii SPRL raspund personal in limita aportului social al fiecaruia.

(6) SPRL este supusa regimului transparentei fiscale, plata impozitului pe venit facându-se de catre asociati, i tine contabilitatea in partida simpla potrivit reglementarilor contabile.

(7) SPRL ii poate constitui filiale care se inregistreaza in Registrul formelor de organizare.

(8) Filiala este constituita cu aportul integral al unei societati profesionale sau prin asocierea unei societati profesionale cu unul sau mai multi practicieni in insolventa, cu conditia ca societatea profesionala sa detina calitatea de asociat majoritar.

(9) Prevederile prezentului capitol referitoare la SPRL se aplica, in masura compatibilitatii, i filialelor.

Art. 8. - Societatea profesionala cu raspundere limitata va avea ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de practician in insolventa.

Art. 9. - Societatea profesionala cu raspundere limitata se individualizeaza printr-o denumire specifica. Aceasta denumire poate cuprinde numele unuia sau mai multor asociati, urmat de acronimul SPRL, sau o denumire proprie, urmata de acelai acronim SPRL.

Art. 10. - (1) Contractul de societate al societatii profesionale cu raspundere limitata este incheiat in forma scrisa. Daca printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla i un imobil, contractul de societate va fi incheiat in forma autentica.

(2) Contractul de societate al societatii profesionale cu raspundere limitata va cuprinde:

a) numele i prenumele, numele purtate anterior, codul numeric personal, locul i data naterii i domiciliul asociatilor;

b) data dobândirii calitatii de practician in insolventa i data definitivarii in profesie a asociatilor;

c) denumirea, sediul i, daca este cazul, emblema societatii;

d) aportul social, integral varsat cu mentionarea aportului fiecarui asociat; aportul social nu va putea fi inferior sumei de 3.500 lei;

e) numarul i valoarea nominala ale partilor sociale, precum i numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau, respectiv participarea la beneficii i pierderi a fiecarui asociat;

f) asociatii coordonatori care reprezinta i administreaza societatea impreuna cu puterile ce li s-au conferit; daca sunt mai multi coordonatori i acetia formeaza un consiliu de coordonare, se vor preciza regulile de organizare i functionare a acestui organism;

g) reguli privind transmiterea partilor sociale i conditiile de retragere a asociatilor.

(3) Orice modificare a contractului de societate se poate face numai in scris sau, dupa caz, in forma autentica.

Art. 11. - Formele de organizare a profesiei de practician in insolventa cu personalitate juridica dobândesc personalitate juridica la data inregistrarii in Registrul formelor de organizare tinut de UNPIR.

Art. 12. - Pot detine calitatea de asociati 2 sau mai multi practicieni in insolventa definitivi compatibili.

___________

Art. 12. - a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

Art. 13. - (1) Capitalul social al societatii profesionale cu raspundere limitata, reprezentând minimum 3.500 lei, se varsa la momentul constituirii societatii. Secretariatul general al UNPIR este obligat sa verifice varsarea integrala a capitalului social la momentul constituirii i, daca este cazul, sa verifice evaluarea aporturilor in industrie, in natura sau in clientela. Evaluarea se realizeaza de catre un evaluator autorizat membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), desemnat de adunarea asociatilor.

(2) in cazul transmiterii partilor sociale, retragerii sau decesului unui asociat al unei SPRL, aportul social ramâne in proprietatea societatii daca prin lege sau contractul de societate nu se prevede altfel.

Art. 14. - (1) SPRL este condusa de adunarea asociatilor.

(2) Adunarea asociatilor se intrunete la sediul principal al societatii sau, cu acordul unanim al asociatilor, in orice alt loc.

Art. 15. - (1) Hotarârile adunarii asociatilor se iau prin votul asociatilor reprezentând majoritatea partilor sociale, cu exceptia cazurilor prevazute in contractul de societate.

(2) Pentru hotarârile având ca obiect modificarea contractului de societate este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul in care contractul de societate prevede altfel.

Art. 16. - (1) Activitatea executiva este condusa de unul sau mai multi asociati coordonatori, numiti, cu majoritatea voturilor asociatilor, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.

(2) Asociatii coordonatori reprezinta SPRL in raporturile cu tertii.

Art. 17. - Asociatii societatii profesionale cu raspundere limitata pot hotari numirea unor cenzori sau a unui auditor.

Art. 18. - (1) Asociatul care intentioneaza sa transmita partile sociale pe care le detine intr-o societate profesionala cu raspundere limitata este obligat sa notifice aceasta intentie cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, catre toti ceilalti asociati, indicând persoana sau persoanele catre care dorete sa transmita respectivele parti sociale i pretul.

(2) Transmiterea catre terti nu poate fi efectuata fara acordul unanim, exprimat in scri al celorlalti asociati i nu inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1).

Art. 19. - (1) Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu conditia de a notifica in scris celorlalti asociati intentia de retragere, cu cel putin 3 luni inainte.

(2) La implinirea termenului prevazut in notificare, UNPIR va lua act de retragerea asociatului, operând modificarile corespunzatoare in evidentele sale.

(3) in caz de retragere, desocotirea dintre asociati se face in mod amiabil, tinându-se seama de prevederile din contractul de societate. in caz de neintelegere, sunt aplicabile dispozitiile privind arbitrajul prevazute in Statut.

Art. 20. - in situatiile in care, din orice motive, in societate ramâne un singur asociat o perioada mai mare de 3 luni, acesta este obligat sa o transforme in cabinet individual sau in intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata, sub sanctiunea radierii.

Art. 21. - (1) in mod exceptional, se poate constitui i o intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata, denumita in continuare IPURL, fie prin actul de vointa al unui singur practician in insolventa compatibil, fie ca urmare a decesului, incompatibilitatii, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociati dintr-o SPRL, care au ca efect reducerea asociatilor la unul singur, daca acest din urma asociat opteaza pentru organizarea activitatii sale sub forma IPURL.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(2) O persoana care a optat sa ii exercite profesia ca asociat unic intr-o IPURL nu mai poate avea calitatea de asociat in alta IPURL. O IPURL nu poate avea ca asociat unic o alta IPURL i nu poate constitui filiale.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(3) Prevederile prezentului capitol privitoare la SPRL se aplica i IPURL, in masura compatibilitatii lor.

Art. 22. - (1) Practicianul in insolventa ii poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu intiintarea UNPIR.

(2) Formele de exercitare a profesiei de practician in insolventa se pot transforma in oricare dintre celelalte forme de exercitare a profesiei, fara a intra in lichidare.

(3) Transformarea se poate realiza separat sau odata cu reorganizarea formelor de exercitare a profesiei de practician in insolventa prin fuziune, absorbtie, divizare totala sau partiala.

(4) Fuziunea se face prin absorbirea unei societati profesionale de catre o alta societate sau prin contopirea a doua ori a mai multor societati pentru a alcatui o societate noua.

(5) Divizarea totala se face prin impartirea intregului patrimoniu, inclusiv a portofoliului de dosare al unei societati care ii inceteaza existenta, intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.

(6) Divizarea partiala reprezinta desprinderea unei parti din patrimoniul de afectatiune profesionala, astfel cum este reflectat in evidentele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei supuse divizarii partiale.

(7) in cazul transformarii unei forme de exercitare a profesiei, practicienii in insolventa titulari ai cabinetelor individuale, cabinetele asociate, asociatii societatilor profesionale i ai societatilor profesionale cu raspundere limitata pot aporta cota-parte indiviza din patrimoniul de afectatiune profesionala. Aceasta operatiune se face conform evidentelor financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transforma, aporturile transferate operând la valoarea nominala reflectata in aceste evidente.

(8) Practicianul in insolventa este obligat sa intiinteze in scris filiala UNPIR din care face parte despre orice modificare intervenita in forma de exercitare a profesiei.

CAPITOLUL III
Dobândirea calitatii de practician in insolventa

Art. 23. - Poate dobândi calitatea de practician in insolventa persoana care indeplinete urmatoarele conditii:

a) detine diploma de studii de invatamânt superior de lunga durata in drept ori tiinte economice i are o experienta in domeniul juridic sau economic de cel putin 3 ani de la data obtinerii diplomei de studii superioare;

b) nu se gasete in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute la art. 25 alin. (1);

c) a promovat examenul de admitere in profesia de practician in insolventa, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta i de Statut.

Art. 24. - (1) Persoanele fizice i juridice straine pot exercita profesia de practician in insolventa, potrivit prezentei ordonante de urgenta, daca in statele in care ii au domiciliul sau, dupa caz, sediul profesional au aceasta specializare, certificata de organismele profesionale recunoscute sau, dupa caz, de autoritatile publice care le autorizeaza i in conditiile stabilite prin conventii bilaterale incheiate in acest scop de UNPIR cu organismele similare din statele respective.

(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice având cetatenia, respectiv nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat apartinând Spatiului Economic European pot dobândi calitatea de practician in insolventa, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, in aceleai conditii ca i cetatenii români, respectiv persoanele juridice române.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care au dobândit calitatea de practician in insolventa in unul dintre aceste state se pot inscrie in Tabloul UNPIR, in vederea exercitarii profesiei in România in conditiile prezentei ordonante de urgenta, fiind exceptati de la procedura de examinare. UNPIR recunoate automat documentul emis de autoritatea competenta din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul apartinând Spatiului Economic European in baza caruia cetateanul acestor state exercita legal profesia de practician in insolventa.

(4) Persoanele juridice stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European unde exercita in mod legal activitatea de practician in insolventa se pot inscrie in Tabloul UNPIR, in vederea exercitarii profesiei in România in conditiile prezentei ordonante de urgenta, fiind recunoscuta in mod automat calitatea de practician in insolventa dobândita in statul de origine.

(5) Pentru situatiile prevazute la alin. (3) i (4), solutionarea cererii de inscriere in Tabloul UNPIR se va realiza in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

(6) Persoanele fizice sau juridice practicieni in insolventa, având cetatenia, respectiv nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat apartinând Spatiului Economic European, pot exercita profesia de practician in insolventa i in mod temporar sau ocazional. in aceasta situatie, practicianul in insolventa este exceptat de la procedura de inscriere in UNPIR.

(7) in cazul in care, in vederea exercitarii temporare sau ocazionale a profesiei de practician in insolventa, solicitantul prevazut la alin. (6) se afla la prima aplicatie in România sau daca intervine o modificare substantiala a situatiei sale, acesta va inainta UNPIR o declaratie privind serviciile pe care le va presta, insotita de urmatoarele documente:

a) dovada cetateniei, in cazul persoanei fizice, respectiv a nationalitatii, in cazul persoanei juridice;

b) denumirea i forma juridica, in cazul persoanei juridice;

c) dovada calificarii profesionale, in cazul persoanei fizice, i a autorizarii functionarii, in cazul persoanei juridice;

d) o atestare care sa confirme faptul ca solicitantul persoana fizica este legal stabilit intr-un stat membru in scopul desfaurarii profesiei de practician in insolventa i ca nu ii este interzis sa practice profesia, chiar i cu caracter temporar, la momentul eliberarii atestatului.

(8) Declaratia prevazuta la alin. (7) poate fi inaintata prin orice mijloace i se reinnoiete anual, daca prestatorul intentioneaza sa exercite, in mod temporar sau ocazional, in cursul anului respectiv, profesia de practician in insolventa in România.

(9) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile i cetatenilor apartinând Confederatiei Elvetiene.

Art. 25. - (1) Este nedemna de a fi practician in insolventa persoana condamnata prin hotarâre judecatoreasca definitiva pentru savârirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei, inclusiv orice infractiune de coruptie, precum i pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare, care determina incapacitatea legala de a dobândi sau detine calitatea de fondator, administrator, membru in consiliul de supraveghere, membru al directoratului ori director al unei societati comerciale i de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile i completarile ulterioare. Nedemnitatea se constata de Consiliul national de conducere al UNPIR, la sesizarea oricarei persoane sau din oficiu.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(2) Existenta nedemnitatii impiedica accesul persoanei in cauza in profesie. Survenirea nedemnitatii determina incetarea calitatii de practician in insolventa.

Art. 26. - (1) Exercitarea profesiei de practician in insolventa este incompatibila cu:

a) activitatea salarizata in cadrul altor profesii, cu exceptia celor a caror compatibilitate este prevazuta la alin. (2);

b) ocupatiile care lezeaza demnitatea i independenta profesiei sau bunele moravuri;

c) lipsa sau limitarea capacitatii de exercitiu, in cazul persoanei fizice;

d) exercitarea calitatii de notar public sau executor judecatoresc.

(11) Practicienii in insolventa incompatibili nu pot exercita atributiile prevazute de lege in competenta lor i nu pot fi alei in organele de conducere ale UNPIR i filialelor acesteia, pe perioada existentei starii de incompatibilitate.

___________

Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 9. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(2) Exercitarea profesiei de practician in insolventa este compatibila cu:

a) activitati i functii didactice in invatamântul superior juridic sau economic;

b) calitatea de avocat expert contabil, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator ori expert tehnic judiciar, care lucreaza in interiorul profesiei. Persoanele fizice i juridice care au calitatea de practician in insolventa pot efectua activitatile de expertiza contabila, evaluare i audit financiar numai dupa dobândirea, in conditiile legii, a calitatii de expert contabil, evaluator sau auditor financiar, dupa caz, i inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective.

___________

Litera b) a fost modificata prin linia din Lege nr. 149/2013 incepând cu 12.05.2013.

Art. 27. - (1) Practicianul in insolventa care anterior a indeplinit functia de judecator-sindic, devenind practician in insolventa in conditiile legii, nu poate fi numit in calitate de administrator sau lichidator in raza instantei in care a functionat decât dupa trecerea unei perioade de minimum 3 ani de la incetarea activitatii.

(2) Profesia de practician in insolventa nu poate fi exercitata la tribunale, tribunalele specializate i curtile de apel, nici la parchetele de pe lânga aceste instante la care sotul practicianului in insolventa, ruda sau afinul pâna la gradul al III-lea inclusiv indeplinete functia de judecator sau procuror.

(3) Interdictiile prevazute la alin. (1) i (2) se aplica i practicianului in insolventa care se folosete de forma de organizare profesionala sau de raporturile de conlucrare profesionala stabilite de prezenta ordonanta de urgenta in scopul eludarii interdictiilor. Practicienii in insolventa sunt obligati sa comunice UNPIR instantele la care nu ii pot exercita profesia din motive de incompatibilitate, sub sanctiunea suspendarii.

(4) Profesia de practician in insolventa nu poate fi exercitata la tribunalele la care rudele sau afinii pâna la gradul al III-lea indeplinesc functia de judecator-sindic.

(5) Profesia de practician in insolventa nu poate fi exercitata de persoane care in ultimii 2 ani au detinut functii in cadrul directiilor generale ale finantelor publice, al Curtii de Conturi sau al Autoritatii de Valorificare a Activelor Statului din raza teritoriala a curtii de apel unde functioneaza.

Art. 28. - (1) Nu poate fi desemnat ca administrator judiciar sau lichidator ori delegat permanent al unei forme de exercitare a profesiei practicianul in insolventa persoana fizica care a avut intr-o perioada de 2 ani anterioara datei pronuntarii hotarârii de deschidere a procedurii, calitatea de: avocat consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat al persoanei juridice sau a fost numit ca evaluator, arbitru, mediator, expert judiciar, expert tehnic intr-o cauza privind acea persoana juridica.

(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) se aplica i formei de exercitare a profesiei din care face parte practicianul in insolventa respectiv, cu conditia ca la momentul exercitarii calitatii de avocat sa fi facut parte din forma de exercitare a profesiei numite in cauza.

(3) Nu poate fi numita in calitate de practician in insolventa la o persoana juridica persoana care a detinut calitatea de administrator, asociat actionar, director sau membru in consiliul de administratie ori alte functii sau pozitii similare la acea persoana juridica.

(4) Practicianul in insolventa nu poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator al unui debitor i al creditorului acestuia.

(5) Interdictia prevazuta la alin. (4) nu se aplica daca la data numirii practicianului intr-o procedura creanta care ar determina aparitia starii de incompatibilitate are caracter nelitigio fiind stabilita prin inscrisuri intocmite de cele doua societati sau prin hotarâre judecatoreasca irevocabila, precum i daca in cele doua societati calitatea de administrator judiciar sau lichidator este indeplinita de o SPRL, respectiv de o filiala a acesteia.

Art. 29. - in cadrul procedurii insolventei, practicianul este obligat sa se abtina, sub sanctiunea suspendarii din profesie, daca:

a) se afla in stare de incompatibilitate profesionala sau conflict de interese, astfel cum sunt acestea definite in Statut i in Codul de etica profesionala;

b) se afla in unul dintre cazurile prevazute la art. 27 din Codul de procedura civila, cu exceptia celui prevazut la art. 27 pct. 7.

Art. 30. - (1) Admiterea in profesie se face pe baza unui examen organizat de UNPIR, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta i ale Statutului.

(2) Pot fi primite in profesie, la cerere, cu scutire de examen i de perioada de stagiu, persoanele care au exercitat cel putin 5 ani functia de judecator-sindic, precum i persoanele care au exercitat timp de 10 ani functia de avocat judecator sau notar public. inscrierea in Tabloul UNPIR se face in termen de cel mult un an de la eliberarea din functia de magistrat sau notar public, cu conditia ca aceasta sa nu ii fie imputabila.

(3) Dupa inscrierea in Tabloul UNPIR, practicienii in insolventa depun juramânt scris.

(4) Juramântul are urmatoarea formulare:

"Jur sa aplic in mod corect i fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Statutului, sa pastrez secretul profesional i sa aduc la indeplinire cu contiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de practician in insolventa."

Art. 31. - (1) Cererea de admitere in profesie formulata potrivit art. 30 alin. (2) se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, potrivit prezentei ordonante de urgenta i Statutului.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de aceasta prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum i durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator i notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.

(3) in cazul in care solicitantul nu indeplinete conditiile prevazute de lege sau daca cererea formulata nu este insotita de actele doveditoare, UNPIR comunica persoanei interesate refuzul de autorizare ori, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de prezenta ordonanta de urgenta. Refuzul de autorizare se motiveaza in mod corespunzator.

Art. 32. - (1) Deciziile organelor de conducere ale UNPIR de respingere a cererilor formulate potrivit art. 30 alin. (2), precum i a cererilor de inscriere la examenul pentru dobândirea calitatii de practician trebuie motivate corespunzator i pot fi atacate la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu procedura prevazuta de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile i completarile ulterioare.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica, in mod corespunzator, i pentru deciziile de respingere a contestatiilor formulate in situatia neadmiterii la examenul pentru dobândirea calitatii de practician in insolventa.

Art. 33. - (1) La inceputul exercitarii profesiei, practicianul in insolventa efectueaza un stagiu de pregatire profesionala cu durata de 2 ani, perioada in care are calitatea de practician in insolventa stagiar. Sunt scutite de stagiu persoanele care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridica ori economica. La calculul perioadei de 10 ani se va tine cont i de perioada in care persoanele au fost deputati sau senatori, in comisiile de specialitate juridica ori economica, fara ca aceasta sa depaeasca jumatate din durata celor 10 ani.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(11) Sunt scutite de stagiu persoanele care au promovat examenul de admitere in profesie i care au avut calitatea de angajat pe o functie economica sau juridica, intr-un cabinet individual, intr-o SPRL ori intr-o IPURL cel putin 3 ani.

___________

Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 12. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(2) Practicianul in insolventa stagiar nu poate exercita profesia in mod independent ci numai ca salariat sau colaborator al unui practician in insolventa definitiv ori al unei societati profesionale.

(3) Practicianul in insolventa stagiar nu poate dobândi calitatea de asociat intr-o societate profesionala.

(4) Conditiile efectuarii stagiului, drepturile i obligatiile practicianului in insolventa stagiar, ale practicianului in insolventa indrumator, precum i ale UNPIR fata de acetia sunt reglementate prin Statut.

(5) Stagiul se suspenda pe timpul serviciului militar sau al concentrarii, in caz de absenta motivata ori in caz de incetare a indrumarii profesionale fara culpa practicianului in insolventa stagiar. Perioada de stagiu efectuata anterior se socotete pentru indeplinirea stagiului.

(6) in Tabloul UNPIR se va constitui o subsectiune in care vor fi inregistrati practicienii in insolventa stagiari.

(7) Dupa efectuarea stagiului, practicianul in insolventa stagiar va sustine examenul de definitivare, fiind obligat sa sustina i sa promoveze examenul in termen de 5 ani de la primirea in profesie, sub sanctiunea radierii din Tabloul UNPIR.

(8) Conditiile de organizare i desfaurare a examenului de definitivare se stabilesc prin Statut.

Art. 34. - Dobândesc calitatea de practician in insolventa definitiv practicianul in insolventa stagiar care a promovat examenul de definitivare, precum i persoanele care pot fi primite in profesie cu scutire de examen, in conditiile art. 30 alin. (2).

Art. 35. - Procedurile i formalitatile care trebuie indeplinite pentru exercitarea profesiei de practician in insolventa in România pot fi indeplinite i prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU electronic), in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii in România, aprobata cu modificari i completari prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului articol se aplica de la data operationalizarii PCU electronic.

CAPITOLUL IV
Suspendarea i incetarea calitatii de practician in insolventa

Art. 36. - Calitatea de practician in insolventa se suspenda:

a) in caz de incompatibilitate, pe durata existentei acestei stari;

b) pe perioada in care persoana a fost supusa interdictiei de a profesa;

c) in caz de neplata totala sau partiala a taxelor i a contributiilor profesionale catre UNPIR, in conditiile art. 44 alin. (2);

d) la cererea practicianului in insolventa, in conditiile prevazute in Statut;

e) in cazul neplatii primei de asigurare, in conditiile art. 42 alin. (8);

f) prin decizie a Instantei de disciplina, in cazurile in care impotriva practicianului in insolventa s-a luat masura suspendarii, ca sanctiune disciplinara conform Statutului UNPIR;

___________

Litera f) a fost modificata prin punctul 13. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

g) pe perioada in care practicianul in insolventa se afla el insui in procedura insolventei.

h) in cazul in care impotriva practicianului s-a pus in micare actiunea penala sau s-a dispus trimiterea in judecata pentru savârirea unei infractiuni de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei, pâna la pronuntarea unei hotarâri judecatoreti definitive.

___________

Litera h) a fost introdusa prin alineatul din Lege nr. 255/2013 incepând cu 01.02.2014.

Art. 37. - Calitatea de practician in insolventa inceteaza:

a) prin renuntarea la exercitiul profesiei;

b) prin deces;

c) daca impotriva practicianului in insolventa s-a luat masura excluderii din profesie, ca sanctiune disciplinara;

d) in cazul survenirii unei cauze de nedemnitate;

e) daca impotriva practicianului in insolventa a fost deschisa, prin hotarâre irevocabila, procedura falimentului.

CAPITOLUL V
Drepturile i obligatiile profesionale ale practicienilor in insolventa

Art. 38. - (1) Practicienii in insolventa au dreptul la onorarii pentru activitatea desfaurata, sub forma unor onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinatie a acestora.

(2) La stabilirea nivelului onorariului se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de factori care reflecta gradul de complexitate a activitatii depuse:

a) numarul de salariati ai debitorului;

b) riscul privind conflictele de munca;

c) cifra de afaceri a debitorului pe ultimii 3 ani;

d) valoarea totala a datoriilor i numarul creditorilor;

e) valoarea creantelor, numarul debitorilor;

f) numarul i complexitatea litigiilor aflate pe rol in care debitorul are calitate de reclamant i, respectiv, de pârât;

g) valoarea patrimoniului, potrivit evaluarii;

h) natura activelor, atractivitatea pe piata, riscurile legate de conservarea lor;

i) nivelul de lichiditati aflate la dispozitia debitorului pentru acoperirea cheltuielilor initiale de lichidare.

(3) Depunerea sau acceptarea de catre practicianul in insolventa, in mod repetat a unei oferte de onorariu care nu tine seama de prevederile alin. (2) constituie concurenta neloiala i se sanctioneaza conform prevederilor art. 40.

(4) Onorariul provizoriu pentru perioada de observatie este stabilit de judecatorul-sindic la deschiderea procedurii de insolventa, in temeiul criteriilor prevazute la alin. (2). Acesta va putea fi modificat de adunarea creditorilor care va tine seama in mod obligatoriu de prevederile alin. (2).

(5) Plata onorariilor practicienilor in insolventa - administratori judiciari sau lichidatori ori a cheltuielilor de procedura se va face din fondul constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile i completarile ulterioare, iar calculul acestora va fi efectuat conform tarifelor i standardelor de cost ce se vor stabili de catre Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR.

Art. 39. - (1) Atunci când practicianul in insolventa considera necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa caz, ii acorda concursul la indeplinirea efectiva a atributiilor sale, stabilite de lege sau dispuse de judecatorul-sindic.

(2) Expertizele dispuse de organul de urmarire penala ori de instanta de judecata in cazurile privind desfaurarea unor activitati de genul celor prevazute la art. 1, inclusiv cele de reorganizare judiciara sau lichidare, sunt efectuate de catre practicieni in insolventa definitivi i compatibili.

(3) UNPIR va proceda la intocmirea listei cu practicienii definitivi i compatibili care au dreptul de a intocmi expertize conform alin. (2). Lista practicienilor cu drept de a efectua expertiza se va comunica instantelor de judecata.

Art. 40. - in exercitiul atributiilor sale practicianul in insolventa se abtine de la orice fapta de concurenta neloiala i de la orice practica anticoncurentiala, astfel cum sunt prevazute acestea in Statut i in Codul de etica profesionala, sub sanctiunea suspendarii sau excluderii din profesie.

Art. 41. - (1) Atributiile legale ale practicianului in insolventa, precum i cele stabilite exclusiv in sarcina sa de judecatorulsindic in procedurile de insolventa nu pot fi exercitate prin reprezentare.

(2) Cabinetele individuale, IPURL sau SPRL, indiferent de forma de organizare, pot fi reprezentate numai de persoane care au calitatea de practician in insolventa compatibil.

(3) Practicianul in insolventa poate fi totui asistat de avocat in exercitiul acestor atributii i poate da mandat de reprezentare, in conditiile legii, pentru incheierea sau exercitarea unor acte juridice ori procesuale ce nu presupun exercitiul atributiilor exclusive ale practicianului in insolventa.

(4) Sunt atributii ale practicianului in insolventa care nu pot fi exercitate prin reprezentare, potrivit alin. (3), urmatoarele:

a) notificarea debitorului i a creditorilor, intocmirea tabelelor de creante, formularea contestatiilor la cererile de admitere a creantelor;

b) verificarea fiecarei creante i a documentelor justificative depuse, pentru a stabili legitimitatea, valoarea exacta i prioritatea fiecarei creante, putând solicita partilor, atunci când considera necesar, orice alte explicatii, informatii i documente suplimentare;

c) convocarea i prezidarea adunarilor creditorilor, actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica, daca legea nu da aceste atributii in sarcina altor persoane;

d) valorificarea bunurilor i drepturilor din averea debitorului;

e) elaborarea planului de reorganizare judiciara a debitorului, in conditiile i in termenele prevazute de lege;

f) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;

g) conducerea, integrala sau in parte, a activitatii debitorului, atunci când legea ori instanta fixeaza aceasta atributie in sarcina practicianului in insolventa;

h) incheierea de tranzactii i conventii arbitrale, descarcarea de datorii, descarcarea fideiusorilor, garantilor i avalitilor, renuntarea la privilegii i garantii reale, in conditiile legii i sub conditia confirmarii de catre instanta de judecata;

i) distribuirea, in conditiile legii, a sumelor aflate sau intrate in conturile debitorului dupa deschiderea unei proceduri colective, precum i a sumelor rezultate din lichidare;

j) semnarea bilantului final de lichidare;

k) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor, introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor, precum i a transferurilor cu caracter patrimonial, a operatiunilor comerciale incheiate de debitor i a constituirii de privilegii i garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor sau, dupa caz, ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica;

l) elaborarea i sustinerea rapoartelor periodice in procedurile de insolventa, concordat preventiv sau mandat ad-hoc;

m) elaborarea i intocmirea de expertize privind activitatile cuprinse in procedurile prevazute la art. 1, atât la cererea partilor, a instantei de judecata, cât i a altor organe judiciare, inclusiv cele de urmarire penala;

n) efectuarea, dupa caz, a demersurilor pentru solutionarea oricarei dispute intre debitor i creditori ori intre creditori;

o) orice alte atributii exprese prevazute prin lege, prin actul de numire, prin hotarârea de desemnare sau stabilite de orice instanta in sarcina lor.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(5) in cazul societatilor profesionale, raspunderea pentru neindeplinirea prevederilor alin. (4) revine administratorilor acestora i se sanctioneaza potrivit prevederilor Statutului.

Art. 42. - (1) Practicienii in insolventa raspund, in desfaurarea activitatii lor, disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz.

(2) Fiecare membru al UNPIR este obligat ca, in termen de 30 de zile de la admiterea in UNPIR, sa se asigure profesional, prin subscrierea unei politie de asigurare valabile, care sa acopere eventualele prejudicii cauzate in indeplinirea atributiilor sale. Riscul asigurat trebuie sa reprezinte consecinta activitatii practicianului in insolventa pe perioada exercitarii calitatii sale.

(3) Este exceptat de la obligatia prevazuta la alin. (2) practicianul in insolventa care este acoperit in alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, de o asigurare de raspundere profesionala ori de o garantie echivalenta. Daca valoarea politei de asigurare este mai mica decât cuantumul minim stabilit prin Statut sau daca echivalenta este doar partiala, UNPIR poate solicita fie o completare a acesteia, fie o garantie suplimentara.

(4) Proba asigurarii de raspundere profesionala sau a garantiei prevazute la alin. (3) se face cu actul doveditor eliberat de institutiile de credit sau asiguratorii stabiliti in alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana.

(5) Este interzis practicianului in insolventa, sub sanctiunea revocarii din functie i a repararii eventualelor prejudicii cauzate, sa diminueze, in mod direct sau indirect valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare.

(6) Limita minima a valorii politei de asigurare profesionala este stabilita prin Statut.

(7) in cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alin. (2), membrului UNPIR i se va putea acorda, dupa caz, un termen de gratie de 30 de zile de catre consiliul de conducere al filialei.

(8) Nerespectarea obligatiei de asigurare de raspundere profesionala in termenul prevazut la alin. (2) sau (7) duce la suspendarea calitatii de membru al UNPIR pe o perioada de maximum 6 luni. Aceeai masura se va lua i in cazul in care politele de asigurare de raspundere profesionala nu sunt reinnoite la data expirarii lor.

(9) Neindeplinirea obligatiei de asigurare profesionala pâna la expirarea sanctiunii suspendarii atrage radierea din Tabloul UNPIR. Masura radierii va fi comunicata practicianului.

Art. 43. - Membrii UNPIR au obligatia de a participa la cursurile de pregatire profesionala continua, organizate in conformitate cu prevederile Statutului. Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere i se va sanctiona cu suspendarea din activitate.

Art. 44. - (1) Membrii UNPIR au obligatia sa plateasca cotizatia anuala i contributia pe trane de venituri stabilite prin Statut. Societatile profesionale i filialele acestora au obligatia platii taxei anuale stabilite prin Statut.

(2) Neplata cotizatiei anuale i a contributiei in termenul stabilit prin Statut atrage suspendarea pe o perioada de 3 luni, iar neplata acestora pâna la incheierea perioadei de suspendare atrage radierea din Tabloul UNPIR. Neplata taxei anuale pentru societatile profesionale in termenul stabilit prin Statut atrage suspendarea pe o perioada de 3 luni a asociatului sau a asociatilor coordonatori.

(3) Practicienii in insolventa incompatibili vor plati cotizatia anuala redusa cu 33% fata de cea platita de practicienii compatibili.

(4) Membrii UNPIR aflati in situatia de incompatibilitate ii pierd dreptul de a desfaura activitatea de practician in insolventa pe intregul teritoriu al României i dreptul de a fi alei in organele de conducere ale UNPIR i ale filialelor sale, pe perioada existentei starii de incompatibilitate.

___________

Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 15. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

Art. 45. - Societatile profesionale de practicieni in insolventa, membre ale UNPIR, au obligatia sa comunice filialelor acesteia toate schimbarile intervenite in componenta asociatilor, colaboratorilor sau a angajatilor lor care au aceasta calitate, precum i orice modificare a contractului de societate, in termen de 30 de zile de la modificare. Aceeai obligatie incumba, in mod corespunzator, i cabinetelor individuale, respectiv IPURL.

CAPITOLUL VI
Organizarea i functionarea Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din România

SECtIUNEA 1
Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din România

Art. 46. - UNPIR este persoana juridica de utilitate publica, autonoma i fara scop lucrativ, din care fac parte practicienii in insolventa, in conditiile stabilite de prezenta ordonanta de urgenta. Sediul UNPIR se afla in municipiul Bucureti.

(2) Utilitatea publica nu se extinde i asupra formelor de organizare profesionala.

___________

Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 16. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

Art. 47. - (1) UNPIR controleaza i supravegheaza activitatea practicienilor in insolventa.

(2) Autoritatea UNPIR se intinde pe intregul teritoriu al tarii. Se pot constitui filiale locale ale UNPIR, cu personalitate juridica, in municipiul Bucureti i in reedintele de judet, in conditiile stabilite prin Statut.

Art. 48. - (1) in exercitiul atributiilor sale legale, UNPIR beneficiaza de competenta de autoreglementare, putând emite, in conditiile legii, Statutul privind organizarea i exercitarea profesiei de practician in insolventa, regulamente, codul de etica al profesiei i procedura disciplinara.

(2) Statutul de organizare i functionare i Codul de etica profesionala i disciplina al UNPIR se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I, dupa aprobarea de catre Congresul UNPIR.

Art. 49. - Obiectivele UNPIR sunt:

a) stabilirea i mentinerea cadrului reglementar necesar dezvoltarii activitatii practicienilor in insolventa;

b) promovarea increderii in procedurile de insolventa i in activitatea practicienilor in insolventa;

c) asigurarea concurentei loiale intre practicienii in insolventa i combaterea practicilor neloiale, abuzive i frauduloase pe piata procedurilor de insolventa;

d) asigurarea transparentei i informarii asupra pietei procedurilor de insolventa;

e) asigurarea aplicarii standardelor de practica onesta pe piata procedurilor de insolventa.

Art. 50. - Principalele atributii ale UNPIR sunt:

a) reglementeaza, controleaza i supravegheaza activitatea practicienilor in insolventa;

b) colaboreaza cu institutii publice, respectiv cu autoritatile publice centrale i locale, cu Consiliul Superior al Magistraturii, ca reprezentant al autoritatii judecatoreti, cu Parlamentul, având dreptul la consultarea prealabila din partea acestora in chestiuni cu incidenta asupra activitatii practicienilor in insolventa, putând incheia in acest scop protocoale de colaborare;

c) adopta regulamente i instructiuni privind activitatea i conduita etica a practicienilor in insolventa;

d) emite, la cerere sau din oficiu, interpretari oficiale ale reglementarilor emise de UNPIR;

e) organizeaza evidenta practicienilor in insolventa i a societatilor profesionale prin inscrierea acestora in Tabloul UNPIR;

f) sprijina formarea i perfectionarea profesionala a practicienilor in insolventa;

g) apara prestigiul i independenta profesionala ale membrilor sai in raporturile cu autoritatile publice, organismele specializate, precum i cu alte persoane fizice i juridice din tara i din strainatate;

h) colaboreaza cu asociatii profesionale din tara i din strainatate;

i) coopereaza, prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI), cu autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene i ale Spatiului Economic European, in cazul in care este necesara verificarea documentelor depuse in vederea autorizarii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari i completari prin Legea nr. 68/2010;

j) editeaza publicatii de specialitate;

k) administreaza fondul de lichidare constituit potrivit legii, in conformitate cu prevederile Statutului. Toate cheltuielile efectuate de UNPIR pentru administrarea fondului de lichidare, atât la nivel central, cât i la nivelul filialelor, sunt suportate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile i completarile ulterioare;

l) indeplinete alte atributii stabilite prin lege sau prin Statut.

Art. 51. - Sumele cuprinse in fondul de lichidare nu pot face obiectul masurilor asiguratorii sau al executarii silite.

SECtIUNEA a 2-a
Organele de conducere centrale ale UNPIR

Art. 52. - Organele de conducere ale UNPIR sunt Congresul UNPIR, preedintele UNPIR, Adunarea reprezentantilor permanenti i Consiliul national de conducere al UNPIR.

Art. 53. - Activitatea curenta a UNPIR este coordonata de un secretariat general, ale carui atributii se stabilesc prin Statut.

Art. 54. - (1) Congresul UNPIR se constituie din membrii Consiliului national de conducere al UNPIR, membrii consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, instantelor de disciplina, precum i din câte un reprezentant la 20 de membri din fiecare filiala, desemnat de adunarea generala.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 17. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(2) Congresul UNPIR i adunarile generale ale filialelor se reunesc o data pe an i ori de câte ori se considera necesar, la convocarea Consiliului national de conducere al UNPIR, respectiv a consiliului de conducere al filialei sau a 25% din numarul membrilor sai. Congresul UNPIR este legal constituit in prezenta majoritatii membrilor prevazuti la alin. (1), iar hotarârile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati. Daca la prima convocare nu se intrunete cvorumul necesar desfaurarii congresului, acesta se va desfaura in conditiile prevazute de Statut.

Art. 55. - (1) Congresul UNPIR are urmatoarele atributii:

a) stabilete coordonatele de baza pentru asigurarea bunei desfaurari a activitatii practicienilor in insolventa;

b) adopta Statutul UNPIR, precum i modificarile i completarile acestuia; adopta Codul de etica profesionala i Regulamentul privind procedura disciplinara. Statutul va fi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) ratifica bugetul de venituri i cheltuieli aprobat de Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR;

___________

Litera c) a fost modificata prin punctul 18. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

d) aproba indemnizatiile pentru conducerea UNPIR i a filialelor acesteia;

e) alege i revoca preedintele UNPIR, membrii Consiliului national de conducere al UNPIR i ai comisiei de cenzori a acesteia;

f) examineaza activitatea desfaurata de Consiliul national de conducere al UNPIR i de consiliile de conducere ale filialelor UNPIR i dispune masurile necesare;

g) hotarate sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului national de conducere al UNPIR, la propunerea Instantei superioare de disciplina. Hotarârile Congresului UNPIR sunt definitive. Contestatiile impotriva sanctiunilor hotarâte de Congresul UNPIR pot fi formulate in termen de 15 zile de la data comunicarii, in scri a hotarârii i se judeca de catre Curtea de Apel Bucureti, conform procedurii contenciosului administrativ;

___________

Litera g) a fost modificata prin punctul 18. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului national de conducere al UNPIR i ale consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR;

i) alege i revoca membrii Instantei superioare de disciplina;

___________

Litera i) a fost modificata prin punctul 18. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

j) indeplinete orice alte atributii prevazute de lege i de Statut.

(2) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurari pentru Raspundere Profesionala a Membrilor UNPIR, care dobândete personalitate juridica la data constituirii ei, in conditiile prezentei ordonante de urgenta i ale Statutului.

(3) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurari Sociale a UNPIR, care dobândete personalitate juridica la data constituirii ei, in conditiile legii i ale Statutului.

(4) Congresul UNPIR poate sa delege o parte din atributiile sale Adunarii reprezentantilor permanenti.

(5) Congresul UNPIR alege preedintele UNPIR, precum i membrii Consiliului national al UNPIR de conducere dintre persoanele desemnate de adunarile generale ale filialelor i de Consiliul national de conducere al UNPIR in exercitiu, conform procedurii prevazute in Statut.

___________

Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 19. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(6) Congresul UNPIR poate hotari infiintarea Institutului National de Pregatire a Practicienilor in Insolventa, denumit in continuare INPPI, care dobândete personalitate juridica la data infiintarii lui, in conditiile legii i ale Statutului. Organizarea INPPI se va reglementa prin Statutul sau de organizare i functionare.

___________

Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 19. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

Art. 551. - (1) INPPI este persoana juridica de drept privat nonprofit care nu face parte din sistemul national de invatamânt i nu este supus procedurilor de autorizare i acreditare. INPPI functioneaza sub autoritatea Adunarii reprezentantilor permanenti a UNPIR.

(2) INPPI are buget propriu, care se aproba anual de catre Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR.

(3) Adunarea Reprezentantilor Permanenti a UNPIR adopta i modifica Statutul INPPI, prin care se stabilesc organizarea i functionarea acestuia.

(4) Conducerea INPPI este asigurata de Consiliul de conducere al INPPI, denumit in continuare Consiliul Institutului.

(5) Consiliul Institutului este format din 5 membri desemnati pentru o perioada de 4 ani de catre Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR, conform Statutului INPPI.

(6) Preedintele INPPI este i preedintele Consiliului Institutului.

(7) Conducerea executiva a INPPI este asigurata de un director executiv numit de Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR.

(8) Veniturile INPPI provin din:

a) resurse provenite de la bugetul UNPIR;

b) donatii, sponsorizari sau legate;

c) venituri realizate din activitati didactice;

d) alte venituri, in conditiile legii.

___________

Art. 551. - a fost introdus prin punctul 20. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

Art. 552. - (1) INPPI are urmatoarele atributii:

a) organizeaza formarea profesionala initiala i perfectionarea profesionala a practicienilor in insolventa;

b) elaboreaza programele de studiu ale practicienilor in insolventa stagiari;

c) organizeaza examenul de definitivat in conformitate cu regulamentul de organizare i desfaurare aprobat de Consiliul national de conducere al UNPIR.

(2) Cursurile organizate de INPPI sunt obligatorii pentru practicienii in insolventa stagiari i se stabilesc prin Statutul INPPI.

(3) Certificatul eliberat absolventilor care au promovat examenul de definitivat atesta formarea profesionala initiala in profesia de practician in insolventa.

___________

Art. 552. - a fost introdus prin punctul 20. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

Art. 56. - Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR este constituita din membrii Consiliului national de conducere al UNPIR i preedintii consiliilor de conducere alei ai filialelor UNPIR. Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR se intrunete semestrial, aproba situatiile financiare ale UNPIR i adopta hotarâri ce urmeaza a fi supuse ratificarii proximului Congres al UNPIR.

___________

Art. 56. - a fost modificat prin punctul 21. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

Art. 57. - Adunarea reprezentantilor permanenti va stabili tarifele pentru onorarii i standardele de cost pentru cheltuielile de procedura, atunci când acestea se platesc din fondul constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile i completarile ulterioare.

Art. 58. - Consiliul national de conducere al UNPIR este format din 17 membri titulari, dintre care un preedinte, un primvicepreedinte, 2 vicepreedinti, 13 membri, precum i 5 membri supleanti i are urmatoarele atributii principale:

a) organizeaza in mod unitar, la nivel national, examenele de dobândire a calitatii de practician in insolventa i examenele de definitivare in profesie;

b) intocmete documentarea profesionala i asigura consultarea i informarea curenta a membrilor UNPIR; organizeaza intâlniri profesionale, seminarii, simpozioane pentru toti membrii UNPIR, in special pentru cei recent intrati in corpul profesional; organizeaza, la cerere, cursuri de pregatire pentru candidatii la intrarea in UNPIR;

c) apara interesele legitime ale membrilor UNPIR in fata organelor administratiei publice, in fata instantelor judecatoreti, a oricaror alte institutii i persoane juridice, precum i in fata persoanelor fizice; in acest scop, are calitatea i dreptul de a interveni in orice litigiu in care sunt puse in discutie interesele UNPIR;

d) vegheaza la respectarea de catre membrii UNPIR a prevederilor prezentei ordonante de urgenta i ale Statutului, a eticii i demnitatii profesionale, a drepturilor persoanelor fizice i juridice;

e) organizeaza activitati sociale i culturale pentru membrii UNPIR i le acorda acestora asistenta, inclusiv financiara, in caz de nevoie;

f) vegheaza la armonia i la colaborarea dintre membrii UNPIR i ia masuri pentru impiedicarea concurentei neloiale intre ei i a practicilor anticoncurentiale;

g) intervine pentru a concilia i, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre membrii UNPIR;

h) verifica, prin membrii sai sau prin alti membri ai UNPIR, delegati in acest scop, activitatea profesionala; nu vor putea face obiectul verificarii aspectele legate de onorariu;

i) face propuneri de modificare a prezentei ordonante de urgenta i le transmite Ministerului Justitiei sau altor persoane ori institutii care au drept de initiativa legislativa;

j) reprezinta UNPIR in Parlament in fata comisiilor de specialitate sau in plen, cu prilejul discutarii proiectelor de lege de modificare a prezentei ordonante de urgenta, precum i a legilor care reglementeaza celelalte aspecte, inclusiv cele fiscale, ale desfaurarii activitatii; asigura aparitia i difuzarea organului de presa al UNPIR;

k) convoaca Congresul UNPIR in termen de maximum 30 de zile, in cazul in care numarul membrilor sai a scazut sub jumatate;

l) urmarete realizarea obiectivelor UNPIR;

m) stabilete sarcini pentru biroul executiv;

n) aproba distribuirea sumelor din fondul de lichidare catre filiale UNPIR, pe baza criteriilor stabilite prin Statut;

o) aproba constituirea filialelor UNPIR, conform prevederilor Statutului;

p) indeplinete orice alte atributii prevazute de lege sau de Statut.

r) solutioneaza plângerile impotriva membrilor Instantei superioare de disciplina i face propuneri de sanctionare a acestora, pe care le supune hotarârii Congresului UNPIR.

___________

Litera r) a fost introdusa prin punctul 23. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

___________

Alineatul a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

Art. 59. - (1) Preedintele UNPIR este i preedintele Consiliului national de conducere i este ales de Congres dintre membrii UNPIR. Mandatul unui preedinte este de 4 ani i poate fi reinnoit.

(2) Membrii titulari i membrii supleanti ai Consiliului national de conducere al UNPIR sunt alei prin vot secret pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit. Prim-vicepreedintele tine locul preedintelui in lipsa acestuia i il inlocuiete, in cazul imposibilitatii continuarii activitatii, pâna la un nou congres electiv.

(3) Preedintele UNPIR reprezinta Uniunea in fata autoritatilor publice, precum i in raporturile cu persoanele fizice i juridice din tara i din strainatate. Acesta poate delega atributiile sale, pe timp limitat de regula prim-vicepreedintelui sau unuia dintre vicepreedinti.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 24. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(4) Sub rezerva dispozitiilor art. 37 lit. e), in cazul scaderii numarului de membri ai Consiliului national de conducere al UNPIR, locul vacant va fi ocupat de un membru supleant desemnat prin vot secret de Consiliu.

Art. 60. - (1) Pe lânga Consiliul national de conducere al UNPIR functioneaza Comisia de cenzori.

(2) Comisia de cenzori este formata din 5 cenzori, dintre care cel putin 2 sunt experti contabili i 3 practicieni in insolventa compatibili. Comisia are ca principala atributie supravegherea modului de gestionare a fondului de lichidare prevazut la art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile i completarile ulterioare.

___________

Art. 60. - a fost modificat prin punctul 25. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

Art. 601. - Dobânzile la sumele virate cu titlu de fond de lichidare in contul UNPIR se fac venit la acelai fond i pot fi folosite doar cu acest titlu.

___________

Art. 601. - a fost introdus prin punctul 26. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

SECtIUNEA a 3-a
Conducerea filialelor UNPIR

Art. 61. - in cazul filialelor UNPIR, organele de conducere sunt adunarea generala i consiliul de conducere.

Art. 62. - (1) Adunarea generala a filialelor este formata din membri practicieni in insolventa, cu domiciliul, respectiv cu sediul principal stabilit in judetul respectiv sau in municipiul Bucureti, dupa caz. Practicienii in insolventa incompatibili nu au drept de vot in Adunarea generala a filialei.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 27. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(2) Adunarea generala a filialei este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor prevazuti la alin. (1), iar hotarârile sunt valabil adoptate cu majoritatea celor prezenti.

(3) Daca la prima convocare nu se intrunete cvorumul necesar desfaurarii adunarii generale, aceasta va avea loc in conditiile prevazute de Statut.

(4) Filiala dobândete personalitate juridica la data inregistrarii sale legale la UNPIR.

Art. 63. - Adunarea generala a filialei are urmatoarele atributii:

a) examineaza i aproba bugetul de venituri i cheltuieli al filialei i executia acestuia;

b) asigura buna desfaurare a activitatii profesionale pe plan local;

c) alege i revoca preedintele, membrii consiliului de conducere, ai instantei de disciplina a filialei;

___________

Litera c) a fost modificata prin punctul 28. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

d) propune, dintre membrii sai, candidati pentru functia de preedinte, Consiliul national de conducere al UNPIR, Instanta superioara de disciplina, instantele locale de disciplina i Comisia de cenzori, in conformitate cu normele de desemnare prevazute in Statut;

___________

Litera d) a fost modificata prin punctul 28. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

e) examineaza activitatea desfaurata de consiliul de conducere al filialei i de comitetul de disciplina care functioneaza pe lânga acesta i hotarate.

Art. 64. - (1) Consiliul de conducere al filialei este compus din 3-5 membri, dintre care un preedinte, precum i 2 membri supleanti, alei de adunarea generala a filialei dintre membrii filialei, pe o perioada de 4 ani.

(2) Prevederile art. 59 alin. (1) i (2), referitoare la alegeri, sunt aplicabile in mod corespunzator i consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR.

(3) Consiliul de conducere gestioneaza sumele rezultând din cotizatii i contributii ale membrilor filialei, precum i sumele din fondul de lichidare aflate la dispozitia filialei, primite de la UNPIR. Din sumele rezultate din cotizatii i contributii, 50% se vireaza catre UNPIR.

(4) Consiliul de conducere al filialei convoaca adunarea generala a filialei in termen de maximum 30 de zile, in cazul in care numarul membrilor sai a scazut sub jumatate.

(5) in cazul scaderii numarului de membri ai consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, locul vacant va fi ocupat de un membru supleant desemnat prin vot secret de Consiliu.

Art. 65. - (1) Abrogat prin punctul 29. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(2) Pe lânga consiliul de conducere functioneaza i o comisie de cenzori, formata din 3 membri, dintre care cel putin unul are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil.

Art. 66. - (1) Uniunea i filialele sale ii acopera cheltuielile din venituri care se constituie din:

a) taxa de inscriere la examenul de dobândire a calitatii de practician in insolventa i la examenul de definitivare in profesie;

b) taxa de inscriere in evidenta Tabloului UNPIR;

c) contributiile membrilor, stabilite pe trane de venituri, precum i cotizatiile acestora;

d) incasari din vânzarea publicatiilor proprii;

e) alte venituri din activitatea UNPIR i a filialelor sale, stabilite prin Statut.

(2) 50% din veniturile realizate de filiale se varsa la UNPIR, potrivit normelor stabilite in Statut.

(3) Taxele de inscriere in evidenta, taxele de examen de acces in profesie i taxele de examen de definitivat taxele de eliberare de certificate, cotizatia i contributiile pe trane de venituri se stabilesc anual de catre Congresul UNPIR.

SECtIUNEA a 4-a
Organele jurisdictionale de disciplina ale UNPIR

Art. 661. - (1) Pe lânga Consiliul national de conducere functioneaza Instanta superioara de disciplina.

(2) Instanta superioara de disciplina este compusa din 9 membri titulari - preedintele i 8 membri - i 3 membri supleanti, desemnati de Congresul UNPIR pentru o perioada de 4 ani dintre practicienii in insolventa compatibili i care se bucura de autoritate profesionala i morala deosebita.

(3) Instanta superioara de disciplina are urmatoarele atributii:

a) solutioneaza, in complet de 3 membri, contestatiile impotriva hotarârilor instantelor locale de disciplina;

b) solutioneaza, in complet de 3 membri, plângerile impotriva membrilor Consiliului national de conducere al UNPIR i face propuneri de sanctionare a acestora, pe care le supune hotarârii Congresului UNPIR;

c) solutioneaza, in complet de 3 membri, plângerile impotriva membrilor consiliilor filialelor UNPIR i ai instantelor disciplinare locale;

d) dispune stramutarea plângerilor disciplinare, in conditiile stabilite de Regulamentul privind procedura disciplinara i aplicarea sanctiunilor, sau orice alte masuri necesare infaptuirii justitiei disciplinare.

(4) impotriva deciziei Instantei superioare de disciplina persoana lezata poate formula actiune in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucureti, in termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 662. - in localitatile in care ii desfaoara activitatea curtile de apel se infiinteaza instantele locale disciplinare ale UNPIR.

Art. 663. - (1) La instantele locale de disciplina vor fi arondate filialele ale caror membri ii desfaoara activitatea in raza tribunalelor apartinând curtilor de apel respective.

(2) Instantele locale de disciplina sunt compuse din 7 membri titulari - preedintele i 6 membri - desemnati de adunarile generale pentru o perioada de 4 ani dintre membrii practicieni in insolventa, care se bucura de autoritate profesionala i morala deosebita.

(3) Preedintele instantei locale de disciplina va fi ales de catre membrii acestei instante.

(4) Criteriile de alegere a membrilor instantelor locale de disciplina sunt stabilite in Statut.

(5) Instanta locala de disciplina solutioneaza abaterile, in prima instanta in complet de 3 membri.

(6) Hotarârile instantei locale de disciplina sunt definitive i executorii. Executarea poate fi suspendata, la cerere, prin hotarâre a Instantei superioare de disciplina, care va judeca o astfel de cerere de suspendare de urgenta i cu precadere.

___________

SECtIUNEA a 4-a a fost introdusa prin punctul 30. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

___________

Pus in aplicare prin Regulament din 15/12/2006 incepând cu 13.10.2011.

CAPITOLUL VII
inregistrare i publicitate

SECtIUNEA 1
Tabloul UNPIR

Art. 67. - (1) UNPIR are obligatia sa reactualizeze periodic pe site-ul sau oficial Tabloul practicienilor in insolventa din Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din România, denumit in continuare Tabloul UNPIR. Informatiile i datele care se inscriu in Tabloul UNPIR se stabilesc prin Statut.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 31. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(2) in Tabloul UNPIR se inscriu toti membrii, persoane fizice, precum i societatile profesionale de profil.

(3) Structura Tabloului UNPIR este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

(4) Tabloul UNPIR se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I bis.

(5) inscrierea in tablou se face dupa achitarea taxei de inscriere.

Art. 68. - Se interzice inregistrarea unor societati profesionale cu nume identic sau asemanator unei alte societati profesionale, care beneficiaza de anterioritate.

Art. 69. - (1) inscrierea in Tabloul UNPIR a practicienilor in insolventa se face la cererea persoanei interesate adresata filialei judetene i a municipiului Bucureti i transmisa Consiliului national de conducere al UNPIR spre aprobare. La cerere vor fi anexate actele care sa dovedeasca indeplinirea conditiilor prevazute la art. 30.

(2) Cererea va fi depusa in termen de cel mult 6 luni de la promovarea examenului de dobândire a calitatii de practician in insolventa. Nedepunerea cererii in acest termen duce la pierderea dreptului de inscriere in Tabloul UNPIR.

(3) Contestatia impotriva deciziei de respingere/admitere a cererii de inscriere in Tabloul UNPIR se depune in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii i se solutioneaza de Consiliul national de conducere al UNPIR. Deciziile Consiliului national de conducere al UNPIR sunt definitive i pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureti. Dispozitiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile i completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

SECtIUNEA a 2-a
Registrul formelor de organizare

Art. 70. - (1) Se constituie Registrul formelor de organizare a practicienilor in insolventa, in scopul evidentei centralizate a acestora, in care sunt inregistrate societatile profesionale cu personalitate juridica i cabinetele individuale de insolventa.

(2) Registrul formelor de organizare se tine de Secretariatul general al UNPIR, prin compartimentul de specialitate.

Art. 71. - (1) in registrul prevazut la art. 70 vor fi inregistrate cel putin urmatoarele elemente pentru societatile profesionale:

a) contractul de societate al societatii profesionale;

b) sediul social;

c) lista asociatilor, cu indicarea numelui i prenumelui, domiciliului, cetateniei, datei i locului naterii, codului numeric personal, numarului de inmatriculare in Tabloul UNPIR;

d) lista angajatilor societatii profesionale, cu sau fara personalitate juridica, cu indicarea numarului de inregistrare in Registrul formelor de organizare i in Tabloul UNPIR;

e) lista angajatilor i a colaboratorilor permanenti, practicieni in insolventa;

f) in cazul SPRL, filialele i lista practicienilor, persoane fizice, angajate in cadrul acestora sau având statutul de colaboratori permanenti;

g) pentru societatile profesionale, numele i prenumele asociatilor coordonatori, iar pentru SPRL, componenta organelor de conducere executive i/sau de administrare;

h) informatii financiare, prezentate anual, in formatul prevazut prin Statut;

i) mentiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei.

(2) in registrul prevazut la art. 70 vor fi inregistrate cel putin urmatoarele elemente pentru cabinetele individuale:

a) decizia de infiintare a cabinetului individual;

b) sediul social;

c) lista angajatilor i a colaboratorilor permanenti, practicieni in insolventa;

d) informatii financiare, prezentate anual, in formatul prevazut prin Statut;

e) mentiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei.

(3) inmatricularea i inregistrarea mentiunilor sunt opozabile tertilor de la data efectuarii lor in Registrul formelor de organizare.

(4) Persoana care are obligatia sa solicite o inregistrare nu poate opune tertilor actele ori faptele neinregistrate.

Art. 72. - (1) UNPIR este obligata sa elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in Registrul formelor de organizare i de pe inscrisurile doveditoare.

(2) inscrisurile prevazute la alin. (1) pot fi cerute i eliberate i prin corespondenta.

CAPITOLUL VIII
Raspunderea disciplinara

Art. 73. - Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:

a) indeplinirea de activitati specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare;

b) divulgarea secretului profesional, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege;

c) nerespectarea obligatiei de asigurare de raspundere profesionala;

d) neplata primei de asigurare;

e) incalcarea principiilor fundamentale de etica profesionala, definite de Codul de etica profesionala;

f) desfaurarea de activitati politice in cadrul UNPIR i cu ocazia manifestarilor organizate de aceasta;

g) neparticiparea fara motive temeinice a membrilor Congresului UNPIR la doua congrese succesive la care au fost convocati;

h) neparticiparea fara motive temeinice a membrilor adunarilor generale ale filialelor la doua adunari generale succesive la care au fost convocati;

i) neplata cotizatiei i a contributiei conform art. 44;

j) declararea incorecta a veniturilor obtinute ca urmare a desfaurarii activitatii de practician in insolventa i, implicit plata unei contributii anuale pe trane de venituri neconforme cu realitatea;

k) necomunicarea in termen de 30 de zile a schimbarilor intervenite in legatura cu datele inscrise in Tabloul UNPIR i in Registrul formelor de organizare.

l) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (10) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile i completarile ulterioare;

___________

Litera l) a fost introdusa prin punctul 32. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

m) necalcularea i nevirarea, in primele 10 zile ale lunii pentru incasarile din luna anterioara, a procentului de 2% prevazut de art. 4, din Legea nr. 85/2006, cu modificarile i completarile ulterioare, din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa;

___________

Litera m) a fost introdusa prin punctul 32. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

n) declanarea de catre practicianul in insolventa a unor masuri asiguratorii sau a procedurii de executare silita asupra fondului de lichidare;

___________

Litera n) a fost introdusa prin punctul 32. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

o) exercitarea de catre practicianul in insolventa incompatibil a oricarei activitati prevazute la art. 11 in competenta practicienilor in insolventa compatibili.

___________

Litera o) a fost introdusa prin punctul 32. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

Art. 74. - (1) Sanctiunile disciplinare care se aplica practicienilor in insolventa, inclusiv reprezentantilor formelor de organizare profesionala desemnati sa exercite atributiile de administrator judiciar sau lichidator in numele formei de organizare, in raport cu gravitatea abaterilor savârite sunt urmatoarele:

a) avertisment scris;

b) suspendarea calitatii de practician in insolventa pe o perioada cuprinsa intre 3 luni i un an;

c) sanctiuni pecuniare, care se fac venit la bugetul UNPIR i al caror cuantum se stabilete i se actualizeaza periodic prin hotarâre a Congresului UNPIR;

d) excluderea definitiva din UNPIR, insotita de pierderea calitatii de practician in insolventa; excluderea societatii profesionale atrage dizolvarea de drept i lichidarea acesteia.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 33. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(2) Limitele sanctiunilor aplicabile abaterilor disciplinare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin Statut.

(3) Abrogat prin punctul 34. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(4) Abrogat prin punctul 34. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(5) Procedura disciplinara se reglementeaza de catre UNPIR prin Statut.

(6) Abrogat prin punctul 34. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

(7) Membrii organelor de conducere ai UNPIR i ai filialelor nu pot asista sau reprezenta alti membri ai UNPIR, practicieni in insolventa, in fata comisiei de disciplina a filialelor sau a comisiei superioare de disciplina.

CAPITOLUL IX
Infractiuni

Art. 75. - Exercitarea activitatilor prevazute la art. 1 fara a detine calitatea de practician in insolventa constituie infractiune i se pedepsete potrivit legii penale.

___________

Art. 75. a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 187/2012 incepând cu 01.02.2014.

CAPITOLUL X
Dispozitii tranzitorii i finale

Art. 76. - (1) Persoanele fizice care au calitatea de membri compatibili ai Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare i Lichidare, denumita in continuare i UNPRL, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pot sa ii desfaoare activitatea in forma cabinetelor individuale.

(2) Actualele societati comerciale de practicieni in reorganizare judiciara i lichidare pot continua sa functioneze ca societati profesionale de practicieni in insolventa, cu sau fara personalitate juridica, inclusiv sub forma IPURL, cu conditia ca, pâna la data de 31 decembrie 2006, sa se inregistreze in Registrul societatilor profesionale.

(3) Societatile comerciale de practicieni care nu vor efectua aceasta optiune in termenul stabilit la alin. (1) vor fi radiate din Tabloul UNPIR.

Art. 761. - Pentru procedurile prevazute de Legea nr. 85/2006, cu modificarile i completarile ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare, i Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale i persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum i la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile i completarile ulterioare, practicienii in insolventa sunt scutiti de la plata taxelor privind operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului i de oficiile registrului comertului de pe lânga tribunale i Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliara - Birou Carte Funciara.

___________

Art. 761. - a fost introdus prin punctul 35. din Lege nr. 222/2012 incepând cu 30.11.2012.

Art. 77. - (1) Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din România este succesoarea de drept a Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare i Lichidare (UNPRL).

(2) in termen de cel mult 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se convoaca Congresul extraordinar al UNPIR in vederea aprobarii Regulamentului de organizare i functionare a UNPRL.*)

___________

*) Fost art. 73 alin. (2), nemodificat reprodus aa cum a fost redactat in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006.

(3) Actualele organe de conducere ale UNPRL ii vor indeplini in continuare atributiile potrivit prezentei ordonante de urgenta i Regulamentului, ca organe de conducere ale UNPIR, pe intreaga perioada a mandatului pentru care au fost alese.

(4) Mandatul exercitat de membrii organelor de conducere ale UNPRL se considera parte a mandatului ce se va exercita in continuare potrivit prezentei ordonante de urgenta.

Art. 78. - (1) Membrii UNPRL, persoane fizice compatibile, inregistrati in Tabloul UNPIR la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, vor avea statutul de membri ai UNPIR, practicieni in insolventa definitivi, i, in mod similar, membrii UNPRL, persoane fizice incompatibile, vor avea statutul de membri ai UNPIR incompatibili, practicieni definitivi.

(2) Membrii UNPRL, persoane juridice, vor putea sa functioneze ca practicieni in insolventa pâna la expirarea termenului prevazut la art. 76 alin. (2). Ulterior, societatile profesionale, respectiv IPURL formate potrivit art. 76 alin. (1), vor succeda in drepturi i obligatii societatilor comerciale transformate.

(3) Societatile comerciale de practicieni in reorganizare i lichidare ii pot transmite intreg patrimoniul SPRL sau IPURL infiintate conform prevederilor legale, fara lichidare. Portofoliul de dosare se transmite de drept cabinetelor individuale, in cazul practicienilor in insolventa persoane fizice, sau SPRL ori IPURL nou-infiintate de catre asociatii acestora membri UNPIR, indiferent daca societatile comerciale de practicieni in insolventa care il detineau sunt radiate sau ii continua activitatea, fara insa a mai avea in obiectul de activitate reorganizarea i lichidarea.

Art. 79. - in cuprinsul anexei nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaterea diplomelor i calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificarile i completarile ulterioare, precum i in cel al oricaror alte acte normative, sintagma "practician in reorganizare i lichidare" se inlocuiete cu sintagma "practician in insolventa".

Art. 80. - in cuprinsul anexei nr. 3 la Legea nr. 200/2004, cu modificarile i completarile ulterioare, precum i in cel al oricaror alte acte normative, denumirea "Uniunea Nationala a Practicienilor in Reorganizare i Lichidare" se inlocuiete cu denumirea "Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din România".

Art. 81. - (1) Dispozitiile art. 19 alin. (6) i (7) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile i completarile ulterioare, precum i orice alta dispozitie contrara prevederilor prezentei ordonante de urgenta se abroga.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitatii practicienilor in reorganizare i lichidare, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999, aprobata prin Legea nr. 505/2002, cu modificarile i completarile ulterioare.

Art. 82. - in ceea ce privete procedura i formalitatile care trebuie indeplinite pentru accesul la profesia de practician in insolventa, respectiv pentru exercitarea acesteia, prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari i completari prin Legea nr. 68/2010.

ANEXa

STRUCTURA
Tabloului UNPIR

Tabloul UNPIR va fi impartit astfel:

Sectiunea I: Persoane fizice române - date de identificare

Subsectiunea I A: Practicieni stagiari

Subsectiunea I B: Practicieni definitivi organizati in cabinete individuale

Subsectiunea I C: Practicieni definitivi asociati in societati profesionale

Subsectiunea I D: Practicieni definitivi angajati sau colaboratori ai formelor de exercitare a profesiei

Sectiunea a II-a: Societati profesionale - date de identificare

Subsectiunea a II-a A: Societati profesionale cu personalitate juridica

Subsectiunea a II-a B: Filiale ale societatilor profesionale cu personalitate juridica

Sectiunea a III-a: Persoane fizice straine - date de identificare

Sectiunea a IV-a: Persoane juridice straine - date de identificare

Sectiunea a V-a: Persoane incompatibile - date de identificare

Sectiunea a VI-a: Sanctiuni

Sectiunea a VII-a: Radieri.

NOTa: Reproducem mai jos prevederile art. II i III din Legea nr. 85/2010, care nu sunt incorporate in forma republicata i care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale acesteia:

"Art. II. - Persoanele care au dobândit calitatea de membru al UNPIR inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi ii pastreaza calitatea de membri ai UNPIR.

Art. III. - Consiliul national de conducere va fi completat cu 4 membri alei prin vot secret al Consiliului dintre membrii supleanti, iar la urmatorul Congre dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, noii membri supleanti vor fi alei prin vot in cadrul lucrarilor acestuia."